ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΧΙΚΗΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών.

Περιέχονται οι πιο σημαντικοί νόμοι που αφορούν στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία και πρόνοια, στη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών κ.α.

Επίσης περιέχονται οι κυριότερες κοινοτικές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν ενοποιηθεί στην ελληνική νομοθεσία και έχουν βελτιώσει σημαντικά την θέση των γυναικών στη κοινωνία.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

image
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake/
http://www.isotita.gr//
# 4fa1ca
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/1/128454/webspace/httpdocs/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el