Το δέκατο τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Δεκέμβριος 2017)

ΣΧΕΤ.: α) Το Δ1/2630/29-11-2016 έγγραφό μας με θέμα «Εμπεριστατωμένη ενημερωτική έκθεση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. (Νοέμβριος 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2915 .

β) Το από 1-11-2017 έγγραφό μας με θέμα «Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2017: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.»:

 http://www.isotita.gr/ευρωπαϊκή-ημέρα-για-την-ίση-αμοιβή-2017-το/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το δέκατο τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου»): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-13ο-Ενημερωτικό-σημείωμα.pdf .

Στο εν λόγω Δελτίο παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιχειρηματικότητα δεν ορίζεται με κοινό τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. ορισμένες χώρες εστιάζουν στα αυτοαπασχολούμενα άτομα, ενώ άλλες συμπεριλαμβάνουν στην επιχειρηματικότητα την άσκηση ελεύθερου ιατρικού επαγγέλματος). Τούτο, σε συνδυασμό με την «ψευδή» αυτοαπασχόληση, δυσχεραίνει την προσπάθεια αποτίμησης του φαινομένου στις πραγματικές του διαστάσεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου το 1/3 των αυτοαπασχολούμενων ατόμων είναι γυναίκες.

Στη χώρα μας, λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεργίας, η έναρξη μίας επιχείρησης αποτελεί κάποιες φορές περισσότερο μία επιλογή βιοπορισμού παρά μία επιλογή αξιοποίησης πραγματικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι γυναίκες δεν επωφελούνται από την εποχική απασχόληση στον ίδιο βαθμό που επωφελούνται οι άνδρες (μείωση κατά 34.500 του αριθμού των ανέργων ανδρών από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο έναντι μόλις 3.219 των γυναικών). Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα ανάγκης, αν και είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες, δεν απέχει ιδιαίτερα από τους άνδρες (24% έναντι 21%).

Παρά το γεγονός ότι οι ευθύνες φροντίδας συνεχίζουν να στερούν από τις γυναίκες την είσοδο στην αγορά εργασίας σε συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες (25,5% έναντι 1,6%), το ποσοστό αυτό βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε πτωτική τάση.

Παράλληλα, το χάσμα επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει αμβλυνθεί (από 4,6 σε 1,5 ποσοστιαίες μονάδες), μολονότι δυσκολίες και εμπόδια για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (λιγότερες επαγγελματικές διασυνδέσεις, αδυναμία οικονομικής στήριξης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κλπ.) συνεχίζουν να υφίστανται.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα αποτελούν «άτυπους επενδυτές» σε ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (55,5% έναντι 26,8%).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.