Η ανάγκη ένταξης της αρχής της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων σε όλες τις πολιτικές και δράσεις – η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ.

Μαρ 01, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα στις 25-26 Φεβρουαρίου 2016 Σεμινάριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών με θέμα την ένταξη της αρχής της ισότητας και της μη διάκρισης σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. Η συγκεκριμένη τεχνική συνάντηση ήταν η πρώτη αυτού του είδους και εντάσσεται στο πρόγραμμα εργασιών της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης & Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετείχε ενεργά στις διήμερες εργασίες και εκπροσωπήθηκε από τον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο ευρωπαϊκό ακροατήριο τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες δράσεις:

–  το Έργο-Σημαία με τίτλο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (Παρατηρητήριο)»

–  το Έργο «Εξειδίκευση του πρότυπου συστήματος ένταξης της ισότητας των φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους»

–   τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, καθώς και τις επιμέρους πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης για την εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου (π.χ. προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαγωνισμοί αφίσας στη δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)

–  τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

– τη συμπερίληψη του Εθνικού Προγράμματος Δράσης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενόψει της 60ής Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν ορισμένες καλές πρακτικές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι:

– το Φινλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιεί μία ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για το νομοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2015, μέσω της οποίας καλεί τον πληθυσμό της χώρας να αξιοποιήσει τις ευεργετικές διατάξεις και να μη διστάζει να καταγγέλλει στις Αρχές κάθε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης διάκρισης

–  στη Μάλτα λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2013 με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικού Διαλόγου, Καταναλωτών και Ελευθεριών των Πολιτών το Συμβουλευτικό Συμβούλιο για ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού (ΛΟΑΤ) με μία ευρεία σύνθεση: πολιτικά κόμματα (Εργατικοί, Πράσινοι, Εθνικιστές), οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, θρησκευτικές οργανώσεις, περιφερειακές οργανώσεις, οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικάτα και ανεξάρτητοι/-ες εμπειρογνώμονες – έτσι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς εμπλέκονται άμεσα και συνδιαμορφώνουν την εθνική πολιτική σε αυτό τον τομέα με τις λιγότερο δυνατές αντιδράσεις

– η σύσταση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών «Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 20/12/2010 – 20/12/2011.

Τα βασικά συμπεράσματα της επιτυχημένης εκδήλωσης συνοψίζονται στο τρίπτυχο:

– πολιτική και νομική δέσμευση υπέρ της πολιτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων

–  ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης και στατιστικής καταγραφής, καθώς και επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενασχόλησή του με τις πολιτικές κατά των διακρίσεων

– δικτύωση και συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης όσο και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των πολιτικών κατά των διακρίσεων.

Comments are closed.