Δελτίο Τύπου – Συνέδριο της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων και του σεξισμου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέδριο της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης «Αντιμετωπίζοντας τα έμφυλα στερεότυπα και το σεξισμό» («Tackling gender stereotypes and sexism»)

 

Στις 28 και 29 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας Συνέδριο με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τα έμφυλα στερεότυπα και το σεξισμό», το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Φινλανδική Προεδρία και την Επιτροπή Ισότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συνέδριο παρακολούθησε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα και η κα Χριστίνα Αγορίτσα, στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας της ΓΓΙΦ και μέλος της Επιτροπή Ισότητας του Συμβουλίου.

Έχοντας ως κεντρικό θέμα τα έμφυλα στερεότυπα και το σεξισμό ως σοβαρά και διαχρονικά εμπόδια επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συνεδρίου περιστράφηκαν γύρω από τις στερεοτυπικές συμπεριφορές στους χώρους εργασίας και στη δημόσια σφαίρα, στα φαινόμενα βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξιστικού λόγου ως αρνητικές εκφάνσεις στερεοτυπικών αντιλήψεων και στην αντιμετώπιση έμφυλων στερεοτύπων και σεξιστικών εικόνων στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης.

Με κεντρικό σύνθημα ότι τα έμφυλα στερεότυπα και ο σεξισμός οδηγούν σε ρητορική μίσους (εντός και εκτός διαδικτύου/online and offline) και σε διακρίσεις λόγω ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικής κατάστασης, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σχετικό έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης και για καλές πρακτικές και δράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και για την υιοθέτηση της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σεξισμού (Recommendation CM/Rec(2019)1 of the Committee of Ministers to member states on preventing and combating sexism).

Πρόκειται για το πρώτο νομικό κείμενο σε διεθνές επίπεδο με ρητή αναφορά στην ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης του σεξισμού και με ρητή αποτύπωση για πρώτη φορά ενός ορισμού για το σεξισμό, ένα φαινόμενο επιβλαβές κυρίως για γυναίκες και κορίτσια, εμποδίζοντας την πλήρη χειραφέτησή τους, την πρόοδο και την ενδυνάμωσή τους στην κοινωνία.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Σύστασης στα αγγλικά στο σύνδεσμο https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168093b26a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                       Το  Γραφείο Τύπου,  9/4/2019

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.