Δελτίο Τύπου – Προτάσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στη διοίκηση και το περιεχόμενο προγράμματος της ΕΡΤ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Προτάσεις της ΓΓΙΦ για την ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης

στη διοίκηση και το περιεχόμενο προγράμματος της ΕΡΤ

 

Η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η προαγωγή της ισότητας των φύλων μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, συνιστούν πεδία άμεσης προτεραιότητας του έργου της ΓΓΙΦ, τα οποία, μεταξύ άλλων, έχουν ενταχθεί στους άξονες προτεραιότητας του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020.

Επίσης, προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της ισότητας στα Κέντρα Λήψης των Αποφάσεων κινείται και η σχετική νομοθετική διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.2839/2000, η οποία ενθαρρύνει και ενισχύει σημαντικά την ισόποση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα όργανα λήψης αποφάσεων στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθιερώνοντας την υποχρεωτική κατ’ ελάχιστο στο 1/3, συμμετοχή κάθε φύλου στα εν λόγω όργανα διοίκησης.

Παράλληλα, αποτελεί πάγια θέση της ΓΓΙΦ ότι τα ΜΜΕ παράγουν και μεταδίδουν κυρίαρχους λόγους, νόρμες και αξίες μέσα από το κείμενο, την εικόνα, τη μουσική, διαμορφώνουν απόψεις και αντιλήψεις, αλλά και αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα.

Βάσει των παραπάνω και σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, εστάλη προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκο Παππά επιστολή, όπου επισημαίνεται η ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για την ισόρροπη κατά φύλο συμμετοχή στη διοίκηση και τη λήψη των αποφάσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Τέλος, μέσω της επιστολής προς τον Υπουργό, προτάθηκε να ενταχθεί -κατά το δυνατόν- στο περιεχόμενο του προγράμματος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης θεματολογία σχετική με την έμφυλη οπτική, όπου θα προβάλλονται ζητήματα ισότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σε μια προσπάθεια άρσης των έμφυλων στερεοτύπων.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                              Το  Γραφείο Τύπου, 4/10/2017

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.