Έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα με έμφαση την εφαρμογή τους στους Δήμους

ΣΧΕΤ.: Το από 6-8-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι νέες εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αύγουστος 2018)»: http://www.isotita.gr/οι-νέες-εκδόσεις-της-γενικής-γραμματε/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων έχει αναρτηθεί η έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Ετήσια Έκθεση: Η πρόοδος των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα – Η εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/12/Ετήσια-Έκθεση-ΓΓΙΦ-2018.pdf

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων έχει αναρτηθεί η έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Ετήσια Έκθεση: Η πρόοδος των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα – Η εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/12/Ετήσια-Έκθεση-ΓΓΙΦ-2018.pdf

Η Ετήσια Έκθεση 2017 αποτελεί συνέχεια των «Ετήσιων Εκθέσεων για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», όπως αυτές προβλέφθηκαν από το Έργο Σημαία «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση,παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (Παρατηρητήριο)», η υλοποίηση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2016 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013».

Σκοπός του Έργου ήταν η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, ως μέρος της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων.

Στόχος του Μηχανισμού‐Δομής ήταν η υποστήριξη των κυβερνητικών οργανισμών για την ενδυνάμωση των σχεδιαζόμενων και υλοποιούμενων πολιτικών υπέρ της ισότητας των φύλων, μέσω της εμπεριστατωμένης ενσωμάτωσής τους σεόλο το φάσμα των πολιτικών και δράσεων, όπως επίσης και ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η Γ.Γ.Ι.Φ. ανέλαβε την υποχρέωση σύνταξης των Ετήσιων Εκθέσεων των επόμενων ετών, εντάσσοντας στο νέο Οργανόγραμμα την αρμοδιότητα στο «Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180 Α).

Οι στόχοι της Ετήσιας Έκθεσης 2017 είναι οι εξής:

1) η αναλυτική παρουσίαση και αποτίμηση του Απολογισμού της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2017 σε σχέση με τον προγραμματισμό του ΕΣΔΙΦ 2016‐2020

2) ο εντοπισμός πεδίων και αναγκών που καλούν για εστιασμένες δράσεις τα επόμενα έτη από τη Γ.Γ.Ι.Φ.

3) η αποτύπωση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα της εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»

4) ο προσδιορισμός των υφιστάμενων αναγκών και προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο με βάση την ανατροφοδότηση από το πεδίο

5) ο εντοπισμός καινοτόμων δράσεων και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών

6) η καταγραφή και ανάπτυξη σταθερού δικτύου επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιακών δομών σε τοπικό επίπεδο

7) η επικαιροποίηση των παρεμβάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τοπική αυτοδιοίκηση και η χάραξη σχετικού σχεδίου δράσης.

Όλες οι εκδόσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. διατίθενται δωρεάν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε τη συγκεκριμένη έκθεση σε έντυπη μορφή, παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.kafkas@isotita.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 213 1511 131.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.